Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Etnedal Skilag.

Årsmøtet avholdes onsdag den 21. mars 2024 kl. 18:00 i Etnedalshallen.
 
Saksliste:

1.  Godkjenne de stemmeberettigete.
2.  Godkjenne innkallingen, saksliste og
     forretningsorden.
3.  Velge dirigent, referent samt to medlem-
     mer til å underskrive protokollen.
4.  Behandle Etnedal Skilags årsberetning.
5.  Behandle Etnedal Skilags regnskap i
     revidert stand.
6.  Behandle forslag og saker.
7.  Fastsette medlemskontingent og
     startkontingent for klubbrenn.
8.  Fastsette honorar for styret.
9.  Vedta Etnedal Skilags budsjett.
10. Behandle Etnedal Skilags
      organisasjonsplan.
11. Foreta følgende valg:
      a) leder og nestleder
      b) øvrige styremedlemmer og vara-
          medlemmer.
      c) øvrige valg i henhold til vedtatt
          organsisasjonsplan, ref. pkt. 9.
      d) to revisorer.
      e) representanter til Olav Øverlis Minne,
          Valdres Ski og Synnfjell Arrange-
          menter.
      f)  Valgkomité.
 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Bevertning.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret

Hovedsponsor:
Copyright © 2024 by etnedalskilag.no
• All Rights reserved •