Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Etnedal Skilag.

Årsmøtet avholdes mandag den 18. mars 2019 kl. 19:00 i kommunestyresalen på Bruflat.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret (post@etnedalskilag.no) senest 2 uker før årsmøtet.
 
Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og
     forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt to medlem-
    mer til å underskrive protokollen.
4. Behandle skilagets årsberetning, herunder
    eventuelle grupperårsmeldinger.
5. Behandle skilagets regnskap i revidert
    stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst
    kr 100, og startkontingenter.
8. Vedta skilagets budsjett.
9. Behandle skilagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
      a) leder og nestleder
      b) 4 styremedlemmer /herunder økonomi-
          ansvarlig og sekretær) og 2 vara-
          medlemmer.
      c) øvrige valg i henhold til vedtatt
          organsisasjonsplan, jf. pkt. 9.
      d) 2 revisorer.
      e) representanter til ting og møter i de
          organsisasjonsledd skilaget har
          representasjonsrett eller gi styret
          fullmakt til å oppnevne
          representantene.
      f)  valgkomité med leder, 2 medlemmer  
          og 1 varamedlem.
 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Hovedsponsor:
Copyright © 2019 by etnedalskilag.no
• All Rights reserved •
Webmaster: